Hoe we door asynchrone communicatie beter samenwerken: ontdek ons experiment

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten gesloten met de BVBA Wieni, Philipssite 5A, bus 26, 3001 Heverlee met BTW-nummer BE 0809.205.672, RPR Leuven (kortweg Wieni). Als u Wieni een opdracht geeft, dan gaat u akkoord met deze voorwaarden, ook als u er eigen algemene voorwaarden op nahoudt (en zelfs als u die aan Wieni toestuurt).

Offerte en opdracht

Alle offertes zijn twee maanden geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Nadat u de offerte heeft goedgekeurd komt er tussen ons een overeenkomst tot stand en zullen wij met u concrete afspraken maken wat de timing van de opdracht betreft. Op die overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover u geen andere afspraken heeft gemaakt met Wieni.

Wijziging en annulering

U kan een opdracht kosteloos annuleren tot 3 weken voor de aanvang van de opdracht. Annuleert u een opdracht later dan dat, dan mag Wieni u een forfaitaire vergoeding van 25% van de afgesproken (of verwachte) prijs aanrekenen. Als er reeds diensten werden geleverd op het moment van annulering moet u Wieni daar voor vergoeden. Als u de opdracht wil wijzigen, dan zal de eventuele meerkost van de wijziging worden aangerekend aan de op dat moment geldende uurtarieven. Wijzigingen geven nooit recht op een terugbetaling of prijsvermindering.

Prijs en betaling

De prijzen die Wieni opgeeft zijn in EUR en excl. BTW. Wieni kan een voorschot vragen en tussentijdse facturen opstellen. Alle facturen van Wieni moeten worden betaald binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zonder aftrek van belastingen of andere bedragen die u omwille van wat voor reden dan ook zou willen verrekenen met Wieni. Als u een factuur wil protesteren, dan moet u dit doen binnen de 14 dagen na de datum van ontvangst van de factuur. Anders wordt u geacht de factuur goed te keuren.

Als u uw facturen te laat betaalt, dan moet u interesten betalen op het openstaande factuurbedrag per dag dat de factuur te laat wordt betaald. De interest is automatisch verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur zonder dat Wieni u een herinnering moet sturen. De interestvoet bedraagt 12% per jaar. Wieni moet in geval van laattijdige betaling ook kosten maken om de achterstallige betaling(en) in te vorderen. Om de administratiekosten te dekken zal Wieni u een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 120 EUR. Andere invorderingskosten (bv. advocaten- of proceskosten), zullen ook volledig aan u worden doorgerekend. Alle openstaande facturen worden onmiddellijk opeisbaar zodra er één factuur te laat wordt betaald. Bij niet-betaling van een of meerdere facturen, mag Wieni de overeenkomst bovendien opschorten (bv. voorlopig stoppen met de opdracht) en moet Wieni de voor u gecreëerde werken niet aan u overdragen (bv. broncode of stijlgidsen).

Uitvoering van de diensten

U moet Wieni alle documentatie, feedback en informatie verschaffen die Wieni nodig heeft om de opdracht uit te kunnen voeren. Wieni zal de opdracht uitvoeren volgens de regels van het goed vakmanschap. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Tenzij er een strikt tijdspad werd overeengekomen, is de opgegeven datum van levering indicatief en mag Wieni daar van afwijken.

Garantie en aansprakelijkheid

Na ontwikkeling van een website of applicatie voorziet Wieni in een transparante overdracht. Wieni hanteert een garantieperiode van 3 maanden na de oplevering (“go-live”) voor het wegwerken van technische bugs. Wieni verstrekt geen andere garanties.

Wieni kan de feilloze werking van een computerconfiguratie niet garanderen. U moet zelf voldoende voorzorgsmaatregelen nemen om eventueel verloren gegane gegevens te kunnen herstellen in het geval van een uitval of storing.

Wieni is enkel aansprakelijk voor haar opzettelijke fouten en grove nalatigheid en enkel voor de schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. Wieni is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder bv. gemiste omzet, winstderving of andere gevolgschade). De aansprakelijkheid van Wieni is bovendien ook beperkt tot het bedrag dat u aan Wieni heeft betaald voor de uitvoering van de opdracht.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (IER) die Wieni specifiek voor u creëert (bv. visuele ontwerp van een website, specifiek voor u geschreven code) zullen aan u worden overgedragen na volledige betaling van Wieni. Wieni blijft eigenaar van de voorafgaandelijk door haar ontwikkelde know-how en IER (bv. algemene concepten), ook als deze werden verbeterd bij het uitvoeren van de opdracht. U zal daarop wel een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie verkrijgen na volledige betaling van Wieni. Wieni maakt regelmatig gebruik van open-source softwarepakketten. Wieni kan nooit meer rechten overdragen dan zij zelf heeft onder de toepasselijke licenties van die open-source software en u moet op uw beurt de voorwaarden van de open-source licentie respecteren.

Als u stijlen, beeld-of ander materiaal aanlevert aan Wieni, bent u verantwoordelijk indien daaruit een inbreuk op IER van derden voortvloeit en moet u Wieni vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. Wieni maakt in testversies of voorbeeldbestanden soms gebruik van stijlen, beeld – of ander materiaal dat niet rechtenvrij is. Indien u dat materiaal openbaar maakt, moet u Wieni ook vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee. Als Wieni stijlen, beeld-of ander materiaal voor u verkrijgt via een online bibliotheek (betalend of niet), dan verkrijgt u op dat materiaal een niet-exclusieve licentie overeenkomstig de voorwaarden van de online bibliotheek.

Hostingdiensten

Wieni werkt voor de door haar verleende hostingdiensten samen met gespecialiseerde hostingpartners. Deze hostingpartners maken gebruik van een service level agreement (SLA) waarin hun aansprakelijkheid wordt beschreven, waarvan u op aanvraag een kopie kan krijgen. De hostingpartners kunnen hun SLA en hun prijzen van tijd tot tijd aanpassen en Wieni heeft daar geen invloed op. Wieni is niet aansprakelijk voor de door de hostingpartners geleverde diensten.

U zal maandelijks of jaarlijks worden gefactureerd voor hostingdiensten. Zowel Wieni als u kunnen de hostingdiensten stopzetten tegen het einde van een lopende hostingperiode, door minstens één maand voordat er een nieuwe hostingperiode ingaat de hostingovereenkomst op te zeggen. Als u Wieni later dan dat informeert van de stopzetting zal u moeten betalen voor de nieuwe hostingperiode. Als u uw webapplicatie elders wil laten hosten, dan kan Wieni assisteren in de migratie hiervan. Dit zal worden gefactureerd aan de dan geldende uurtarieven.

Domeinnaam

Als u Wieni vraagt om een domeinnaam voor u te registreren, dan zal de kost daarvan aan u doorgerekend worden en verkrijgt u de rechten op de domeinnaam. De algemene voorwaarden van de voor de domeinnaam registratie verantwoordelijke (in België: www.dnsbelgium.be) zijn toepasselijk. U moet Wieni vrijwaren als derden aanspraken zouden formuleren ingevolge de registratie van de domeinnaam.

Aanpassing tarieven

Bij het begin van elk kalenderjaar, kan Wieni de door haar gehanteerde tarieven (uurtarieven, tarieven voor hosting of domeinnaam, …) aanpassen. Wieni zal u samen met de tariefwijziging meedelen onder welke voorwaarden u uw overeenkomst met Wieni kan opzeggen als u het niet eens bent met de tariefwijziging. 

Persoonlijke gegevens

U bent en blijft de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van uw klanten of gebruikers en moet alle toepasselijke privacy regels respecteren. Doet u dat niet en als Wieni daardoor wordt aangesproken door derden of de bevoegde autoriteiten, moet u Wieni vrijwaren voor die aanspraken. Als Wieni optreedt als verwerker van persoonlijke gegevens in het kader van de aan Wieni gegeven opdracht, is de Wieni Verwerkersovereenkomst van toepassing.

Beëindiging

Wieni mag elke met u aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder tussenkomst van een rechtbank en zonder enige schadevergoeding te moeten betalen, als (i) u stopt met betalen, insolvent blijkt te zijn, een vereffening, het faillissement of een gerechtelijke organisatie aanvraagt, of als (ii) u herhaaldelijke of ernstige inbreuken op uw verplichtingen onder de overeenkomst pleegt. Bij beëindiging om de hiervoor vermelde redenen worden alle vorderingen van Wieni automatisch en onmiddellijk opeisbaar. Als Wieni de overeenkomst (tijdelijk) niet kan uitvoeren omwille van een overmachtssituatie, dan mag u de overeenkomst opzeggen als de overmachtssituatie langer dan een maand duurt. U hebt in zo’n geval geen recht op schadevergoeding.

Als u op regelmatige basis opdrachten aan Wieni toevertrouwt, komt er voor elk van die opdrachten een aparte overeenkomst tot stand met Wieni die kan worden beëindigd zoals hiervoor (of in de overeenkomst) uiteengezet. Als Wieni de toekomstige samenwerking wil stopzetten, zal Wieni steeds trachten u daar minstens twee maanden op voorhand over in te lichten.

Overige voorwaarden

Als een gedeelte van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, wordt enkel het ongeldige of nietig verklaarde gedeelte geschrapt en blijven de voorwaarden voor de rest gelden.

Wieni mag de opdracht laten uitvoeren door een onderaannemer en mag haar rechten en plichten onder de met u gesloten overeenkomst ook overdragen aan derden. Als u uw rechten of plichten wil overdragen aan derden, moet u de schriftelijke toestemming van Wieni vragen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor alle geschillen met Wieni.